Rejestracja uproszczona

 
Pomoc

Rejestracja uproszczona


i / lub

* Wymagane minimum jedno z dwóch pól email lub PESEL


8-20 znaków, małe i/lub duże litery, znaki specjalne (dozwolone: `~!@#$%^&*()-_=+.,) oraz cyfry.


Hasła w obu polach muszą być jednakowe.

Avatar
Akceptacja regulaminu jest wymagana.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Piszu, ul. Gizewiusza Gustawa 5, 12-200 Pisz, tel. 87 423 52 10, e-mail pisz@home.pl,;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejski w Piszu możliwy jest pod adresem e-mail inspektor@pisz.home.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w dialogu społecznym  - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e RODO;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa;
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w dialogu społecznym;
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10. Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Akceptacja regulaminu jest wymagana.
Do góry